Ánnonsa
umea-kommun-plats-desktop- NOURAT

SSU investerar miljoner i gruvföretag

NUORAT AVSLÖJAR

Av OLLE KEJONEN
Socialdemokraternas ungdomsförbund säger sig ”slå vakt om Sveriges urbefolkning”. Samtidigt innehar man aktier för miljonvärden i gruvjätten Boliden, som vill etablera en gruva på samebyn Semisjaur-Njargs marker.
Boliden_Aitik_2
Gruvjätten Boliden vill starta en gruva i Laver, Älvsbyns kommun. Där vill man bryta koppar, guld, silver och molybden i dagbrott. Området som företaget vill spärra av för gruvdrift är större än 7000 fotbollsplaner. Platsen de vill gräva på är vinterbetesmark för Semisjaur-Njarg sameby, och enligt samebyn skulle en gruva betyda slutet både för renskötseln och för den samiska kulturen i området.

- Ytterst skulle renskötseln försvinna. Man tar så mycket vinterbetesmark i anspråk, dels genom att man stängslar in ett stort område, dels genom en stor störningszon. Det skulle vara väldigt svårt att ha kvar ren på vinterbete i området. På kort sikt skulle vi möjligen klara det, men på lång sikt skulle det underminera hela samebyns existens, säger Anders-Erling Fjällås, ordförande i Semisjaur-Njarg sameby.

Det är inte bara renskötseln som hotas, även miljön skulle komma att påverkas av en gruva, enligt Länsstyrelsen i Norrbotten. De menar att det finns en risk att Piteälven skulle kunna skadas av en gruva och säger därför nej till Bolidens planer. Samma bedömning gör myndigheten Bergsstaten. Också Sametinget och forskare vid Stockholms universitet och Stockholm Environment Institute har kritiserat gruvplanerna, eftersom man menar att renskötseln inte skulle klara av påfrestningen från den planerade gruvan. Men Boliden ger sig inte, och i januari i år överklagade företaget Bergsstatens avslag till regeringen. Framtiden för Semisjaur-Njarg sameby avgörs med andra ord i maktens korridorer i Stockholm.

Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU har i sitt politiska handlingsprogram från 2009 slagit fast att man vill ”slå vakt om Sveriges urbefolkning” och att samernas rätt till mark och vatten bör ”fastslås i lag”. Men enligt dokument som Nuorat har tagit del av så innehar SSU aktier till ett värde av drygt 1,5 miljoner kronor i Boliden – samma företag som vill anlägga ett dagbrott mitt i Semisjaur-Njargs betesmarker.

Varken SSU:s ordförande Philip Botström eller någon annan i förbundsstyrelsen vill kommentera ungdomsorganisationens aktieinnehav. Istället hänvisas vi till pressekreteraren Pavlos Cavelier Bizas.

- Vad gäller det specifika fallet kring Lavergruvan gör vi en löpande bedömning av frågan och inväntar utgången i rättsprocessen. Om det uppkommer nya omständigheter som skulle strida mot våra etiska placeringsregler, kommer vi ta ställning till vårt innehav då, menar han.

Aktieinnehaven innebär att det finns direkta intressen i Boliden inom regeringspartiets högsta ledning – SSU:s förbundsordförande Philip Botström är nämligen adjungerad i Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott. Och det är inte heller den enda kopplingen som finns mellan partiets ledning och Boliden – den före detta S-ministern och riksdagsledamoten Anders Sundström har exempelvis varit vice ordförande för Boliden under flera år. Men risken för jäv när regeringen ska fatta beslut om en eventuell gruva i Laver vill SSU inte kommentera.

- Vårt innehav i Boliden AB följer SSU:s beslutade placeringspolicy och etiska placeringsregler, meddelar Pavlos Cavelier Bizas.

På distriktsnivå kommer uppgifterna om SSU:s aktieinnehav som en nyhet.

- Jag har lite kunskap i den frågan, säger SSU Norrbottens distriktsordförande Emil Granström till Nuorat.

Hur jobbar ni i SSU Norrbotten med frågor som rör renskötsel och samiska rättigheter?

- Det är inget vi jobbar aktivt med, säger Granström.

En som är kritisk till ungdomsförbundets investeringar i Boliden är sametingspolitikern Oscar Sedholm. Han har tidigare varit aktiv i SSU, bland annat som ordförande i SSU Piteå och som ledamot i SSU Norrbottens distriktsstyrelse.

- Det är makalöst att det är på det här viset. Samtidigt förvånar det mig inte, de har ingen aning om den koloniala historien eller om exploateringar i Sverige på samisk mark. Man vill inget ont, men samtidigt vet man inte, säger han.

Under sin tid som aktiv i SSU Västerbotten drev Sedholm igenom ett ställningstagande mot planerna på en gruva i Rönnbäck. Nu menar han att SSU borde lyfta urfolksrätten också på ett nationellt plan.

- SSU är en radikal röst i många frågor. Kanske borde man plocka upp urfolksfacklan också, och då kan ett första steg vara att avyttra den här investeringen, säger han.

Renskötaren Anders-Erling Fjällås i Semisjaur-Njarg menar att SSU nu har tillfälle att göra verklighet av orden om att ”slå vakt om Sveriges urbefolkning”.

- Om man ska se det positivt så skulle SSU genom sitt innehav kunna verka för att Boliden tar större ansvar för urfolk, men då krävs ju aktiv handling. SSU kanske inte är medvetna om det här, men om de känner till gruvplanerna och ändå behåller sina aktier så är det anmärkningsvärt. Det blir en form av dubbelmoral, man lovar runt och håller tunt.

När regeringen väl fattar beslut om Laver vet ingen. För Anders-Erling Fjällås har väntan och oron blivit vardag.

- Det är ju något som hela tiden maler i bakhuvudet. Det gör inte vardagen lättare att utgå från att renskötseln i området kan försvinna.

 

Fakta:

SSU:s aktieinnehav i Boliden AB uppgick till 1 556 356 kr i januari 2017.
SSU har haft aktier i Boliden AB sen 2010.

Enligt SSU:s årsredovisning hade man räkenskapsåret 2014 aktier i 20 stora företag. Till exempel har man investerat miljoner i Nordea och Swedbank, företag som har kritiserats för sin inblandning i projektet Dakota Access Pipeline – en oljeledning som enligt planerna ska dras över amerikanska urfolks heliga marker.